Služby
Služby

Výběr ICT řešení

Základní chybou při výběru vhodného ICT řešení a jeho následné implementace do prostředí organizace je nesprávná formulace zadání a tím ohrožení celého procesu již na samotném začátku.

 

Klíčovými nedostatky jsou zejména:

 • Nesprávná transformace požadavků a představ klienta do procesního a technického zadání hledaného řešení
 • Nepochopení a neřízení rizik spojených s implementací nových technologií
 • Nejsou brány v úvahu potřebné změny v metodách řízení a práce v organizaci po zavedení nové technologie
 • Dojde k nesprávnému odhadu dopadu zátěže celého procesu na vytíženost vlastních zaměstnanců a celkového vlivu na obchodní procesy organizace
 • Nejsou zváženy ekonomické dopady po implementaci řešení (nákladovost, návratnost zvoleného řešení, sekundární náklady, atd.)

Zejména u rozsáhlých projektů a komplexních řešení postihujících celý obchodní a životní cyklus organizace je volba hledání a implementace nového řešení vlastními silami tím největším rizikem. Spolupráce a přenos zátěže na nezávislou poradenskou společnost, motivovanou pouze úspěchem celého projektu, je jednou z možných cest k eliminaci výše uvedených rizik.


Příprava zadání

 

Příprava zadání hledaného řešení je první fází celého procesu vedoucího k implementaci nových ICT technologií v organizaci. Klíčem k úspěšnému zadání je jeho správná formulace na základě:

 • Analýzy klienta: pochopení obchodních procesů a cílů organizace, analýza aktuálních i budoucích potřeb
 • Pochopení požadavků klienta:správná transformace představ a přání do procesního a technického zadání
 • Příprava žádosti o předložení nabídky (RFP): vyvážený popis požadavků na cíle, rozsah, termíny, pracnost, kvalitu, okrajové podmínky a další na základě výsledků provedených analýz a pochopení procesů klienta tak, aby bylo zadání pro dodavatele i zadavatele jednoznačné a objektivně vyhodnotitelné
 • Pomoc při přípravě a organizaci výběrového řízení: znalosti problematiky výběrových řízení a zadávání veřejných zakázek a to jak v komerčním, tak státním sektoru

 

Výběr řešení
Vlastní výběr řešení je stejně složitým procesem jako jeho hledání, resp. zadání. Pomáháme klientům službami zejména v oblastech:

 • Analýza trhu: zmapování a vybrání vhodných potenciálních dodavatelů a jejich produktů na základě znalosti procesů a potřeb klienta
 • Testování a hodnocení dostupných produktů: provedení funkčních, konfiguračních a bezpečnostních testů zvolené aplikace nebo infrastruktury pro získání detailních informací o vlastnostech a funkcionalitě řešení
 • Hodnocení návrhu řešení a posouzení nabídek: poradenské a konzultační služby v průběhu výběrového řízení a uzavírání smluv s důrazem na zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti, SLA, kvality a záruk ze strany dodavatele


Výhody spolupráce s námi

 • Poskytnutí vysoce profesionálního přístupu a kvality služeb
 • Velmi výrazná báze zkušeností a znalostí v oblastech manažerského poradenství, informačních a komunikačních technologií
 • Získání znalostní báze současných moderních rozvojových trendů v oblasti informačních a komunikačních systémů
 • Přístup k rozsáhlým znalostem komerčního ICT prostředí, existujících řešení a produktů
 • Získání týmu zkušených specialistů s rozsáhlými znalostmi v oblasti implementace „enterprise“ ICT řešení v širokém spektru odvětví (státní správa, finanční, bankovní a telekomunikační sektor, průmysl)

 

Odborníci BDO Vám pomohou nalézt správné řešení v oblasti ICT s využitím svých mnoholetých zkušeností s touto problematikou.

Novinky

redStrip