Služby
Služby

Řízení ICT projektů

Většina organizací se dnes již neobejde bez rozsáhlého nasazení a použití informačních technologií. Tyto stále složitější informační technologie podléhají rychlému rozvoji stejně tak, jako se rychle mění potřeby jejich uživatelů.

Nesporné přínosy užívání informačních technologií jdou ruku v ruce s nutností realizovat v rámci organizace často zásadní změny v oblasti ICT. Takové změny je třeba s ohledem na význam informačních technologií pro organizace provádět řízeným způsobem tak, aby byly provedeny v souladu s potřebami a zadáním organizace, ve stanoveném čase, rozpočtu a kvalitě a bez narušení činností organizace. Tyto požadavky vedou k potřebě projektového řízení.

Řádné zvládání projektů v ICT se nemůže omezovat pouze na vlastní projektové řízení v průběhu projektu, ale musí zahrnovat také přípravu projektů v návaznosti na strategii organizace a jiné projekty, zajištění a údržbu kvalitního zadání, zajištění výběru technologií, služeb a jejich dodavatelů a smluvní ošetření projektu.

Projektové řízení v pojetí BDO je navrhováno a realizováno individuálně pro konkrétního zákazníka tak, aby maximálně odpovídalo jeho potřebám, zvyklostem a používaným nástrojům při respektování charakteru, rámce a omezení realizovaného projektu.
Realizace úspěšného projektu vyžaduje minimálně:
 • Specifikovat a udržovat kvalitní zadání projektu
 • Vytvořit a udržovat smluvní rámec projektu
 • Provádět vlastní projektové řízení
Tyto činnosti musí probíhat nejen v době vlastní realizace projektu, ale musí být ošetřeny také při přípravě projektu a v době předání předmětu projektu k užívání.

Vlastní projektové řízení prosazuje postupy a pravidla v oblastech:
 • Organizace a komunikace projektu
 • Řízení rizik včetně sledování projektových rezerv
 • Kontrola postupu projektu
 • Řízení změn projektu
 • Řízení problémů projektu
 • Akceptační postupy včetně akceptačních kritérií
 • Řízení kvality
 • Řízení dokumentace
Související specifikace předmětu projektu prochází typicky vývojem zahrnujícím:
 • Analýzu a popis uživatelských požadavků
 • Zpracování podkladů k zadávací dokumentaci v rámci výběrových řízení
 • Smluvní specifikaci
 • Údržbu v průběhu projektu
 • Aktualizovanou specifikaci pro předání do provozu
Nezbytný smluvní rámec projektu zahrnuje:
 • Přípravu a provedení potřebných výběrových řízení
 • Přípravu smluvních vztahů se zvolenými dodavateli s důrazem na vyrovnanou pozici dodavatele a zákazníka
 • Údržbu smluvní dokumentace v průběhu projektu zejména v případě projektových změn
 • Smluvní zajištění následného užívání/provozu výsledku projektu
Hlavním cílem a výsledkem takto pojímaného projektového řízení je ve stanoveném rozsahu, čase a nákladech realizovaný a do užívání předaný předmět projektu odpovídající potřebám zákazníka.

Vzhledem k tomu, že každá organizace a její potřeby prochází vývojem také v průběhu projektu, je výrazným přínosem projektového řízení také schopnost udržovat projekt po celou dobu jeho trvání v dobře definovaném a dokumentovaném stavu a zajistit tak přehled organizace a jeho vedení o stavu projektu a možnost rozhodování zejména v případě změn zadání či priorit projektu.

Odborníci BDO Vám pomohou s přípravou a řízením Vašich projektů v oblasti ICT s tím, že jsou současně schopni zajistit pro potřeby těchto projektů další související služby.

Novinky

redStrip