Služby
Služby

Řízení kontinuity činností organizace

(Business Continuity Management System - BCMS) dle BS 25999
Veškeré organizace jsou vystaveny velkému množství různých rizik a možných ohrožení, jejichž projevy mohou narušit a poškodit jejich dlouhodobě budované postavení. Rušivou událostí ohrožující činnosti organizace může být například havárie, přírodní katastrofa, selhání služeb dodavatelů nebo úmyslný útok na organizaci.

Moderně řízené organizace věnují stále větší pozornost řízení kontinuity činností, které lze definovat jako souhrn aktivit zaměřených na snížení rizika vzniku rušivé události a omezení jejího dopadu na kritické podnikové procesy.

Cílem řízení kontinuity činností organizace je zabezpečit fungování důležitých procesů uvnitř organizace v případě neočekávané rušivé události.

Životní cyklus kontinuity činností organizace je proces, který umožnuje postupné zavedení pro jednotlivé činnosti organizace.

Řízení kontinuity činností organizace nezahrnuje pouze postupy pro zvládání rušivých událostí, ale její součástí jsou i preventivní procesy a testování navržených postupů.

Řízení kontinuity činností organizace probíhá v následujících krocích:
 • Porozumění činnosti organizace
 • Vytvoření strategií kontinuity činností organizace
 • Vývoj a údržba plánů kontinuity činností organizace
 • Testování, udržování a auditování systému řízení kontinuity činností organizace
Samostatnou částí řízení kontinuity činností organizace je reakce na rušivou událost.
test
Řízení kontinuity činností organizace v modelu PDCA

Porozumění činnosti organizace
Řízení kontinuity činností organizace je problematika, jejíž řešení vyžaduje komplexní přístup k porozumění činností organizace. Součástí tohoto kroku je analýza dopadů. Výstupem analýzy dopadů je identifikace možných rizik, odhad a kvantifikace následků rušivé události na organizaci a určení požadavků na strategii obnovy klíčových obchodních procesů a minimální úrovně podpory, kterou organizace potřebuje k alespoň omezené úrovni fungování.

Vytvoření strategie kontinuity činností organizace
Strategie kontinuity činností organizace definuje základní východiska řízení kontinuity. Na jejím základě se stanovuje přístup k zajištění kontinuity činností organizace včetně jejího rozčlenění na jednotlivé oblasti pro řízení kontinuity. Dalším krokem je vytvoření a implementace plánů kontinuity.

Vývoj a implementace plánů kontinuity činností organizace
Jedním z hlavních výstupů řízení kontinuity činností je Plán zachování kontinuity činností (Business Continuity Plan). Kvalitní plány zachování kontinuity činností jsou schopny minimalizovat následky mimořádných událostí a zároveň umožňují rychlé uvedení fungování do normálního stavu. Plán zachování kontinuity činností by měl poskytnout návod a postup pro reakci na rušivou událost.

Testování, udržování a přezkoumání systému řízení kontinuity činností organizace
V procesu řízení kontinuity činností organizace jsou velmi důležité testy, které probíhají na mnoha úrovních, od kontroly krizových kontaktů až po cvičné přesunutí celé organizace do jiné lokality. V rámci udržování sytému řízení kontinuity organizace je potřeba včasně reagovat na změny organizace tak, aby byla zajištěna efektivita celého systému.

Reakce na rušivou událost
Součástí řízení kontinuity činností organizace je návrh postupů detekce výskytu rušivé události, vyhodnocení jejího rozsahu, způsobů aktivace plánu zachování kontinuity činností a aktivace krizového týmu pro zvládání rušivé události.

Mezi přínosy řízení kontinuity činností organizace patří zejména:
 • Snížení rizika vzniku rušivé události
 • Omezení dopadů niku rušivé události na kritické procesy organizace
 • Znalosti zaměstnanců při vzniku rušivé události a schopnost včasné reakce na tyto stavy
 • Bezpečný a řízený návrat k normálnímu fungování
 • Schopnost identifikace dopadů při rušivé události
 • Okamžitá efektivní reakce na vzniklou rušivou událost
 • Udržování schopnosti řízení nepojistitelných rizik
Odborníci BDO Vám pomohou zavést efektivní systém řízení kontinuity činností ve vaší organizaci s využitím svých mnoholetých zkušeností s touto problematikou.

Novinky

redStrip