Služby
Služby

 

Řízení IT Nárůstu objemu služeb a procesů organizace, podporovaných nebo plně pokrytých informačními a komunikačními technologiemi (ICT), odpovídá i nárůst zdrojů organizace, které ICT spotřebovává. Jednou z priorit managementu pro oblast ICT proto musí být zajištění jasného a měřitelného hodnocení návratnosti investic do ICT a nákladů na provoz ICT včetně vyjádření přínosů pro obchodní procesy.

Efektivní správa a užívání ICT musí staví na dobře organizované a důsledně řízené struktuře. Cílem musí být propojení a kontrola ICT zdrojů se zdroji a procesy organizace vůči definovaným strategickým cílům organizace.

Cílem IT Governance je maximalizovat hodnotu, kterou ICT přináší pro podporu obchodních činností organizace, při uplatnění procesů kontroly nákladů, řízení souvisejících rizik a zajištění shody se zákonnými požadavky.

Hlavní dopady vyplývající z trendů v provozování ICT lze charakterizovat takto:

  • Je třeba zvládat vysoké nároky kladené na znalost a orientaci v oboru ICT
  • Výrazně se zvyšuje závislost organizací na vlastních ICT zdrojích
  • Organizování ICT musí být pojímáno jako procesně a projektově orientované
  • Řízení ICT u organizací se stává nedílnou součástí řízení organizaceV chápání CobiT je IT Governance zaměřena na pět klíčových oblastí:

  • Soulad se strategií organizace (provázání obchodních a ICT plánů a vazba mezi činnostmi)
  • Přínosy (porovnání hodnot služeb ICT vůči nákladům na jejich zřízení a provoz)
  • Řízení zdrojů (optimální investice a správné řízení kritických ICT zdrojů)
  • Řízení rizik (chápání a řízení rizik, odpovědnosti)
  • Měření výkonu (sledování a vyhodnocování implementace strategií, projektů, zdrojů, výkonnosti procesů a s lužeb)

Naší snahou je poskytovat komplex vzájemně provázaných a doplňujících se produktů, pokrývajících kompletně uvedené oblasti IT Governance dle CobiT, chápeme je však v širším měřítku.

Posouzení stávajícího stavu ICT u organizace
Jedná se o činnosti zaměřené na analýzu a hodnocení procesů, postupů a služeb v oblastech managementu ICT, služeb a technologií v kontextu prostředí zákazníka.

Re-engineering řízení, procesů, postupů a služeb ICT
Poradenské a expertní činnosti zaměřené na návrh, implementaci a další rozvoj procesů řízení ICT a služeb poskytovaných informačními systémy zákazníka. Cílem je efektivní a bezpečné ICT prostředí, plně integrované s řídícími procesy orientované na podporu obchodních procesů organizace.
Poradenské činností v oblasti ICT
Zahrnují komplexní poradenství pokrývající pořízení, implementaci, provoz, správu a rozvoj ICT a informačních systémů.Projektové řízení v oblasti ICT
Činnosti při řešení a implementaci jednotlivých procesů, činností a technologií v rámci systému řízeníICT u zákazníka. Naší snahou je návrh a zajištění efektivního řízení, které je v souladu se strategií, obchodními požadavky a nároky zákazníka.


Certifikovaní a kvalifikovaní odborníci BDO Vám pomohou zavést efektivní systém řízení IT s využitím svých mnoholetých zkušeností s touto problematikou.

Novinky

redStrip