Služby
Služby

Řízení IT služeb

(IT Service Management - ITSM) dle ISO/IEC 20000
V dnešním světe založeném na informacích jsou organizace závislé na kvalitním a efektivním fungování informačních a komunikačních technologií (ICT). Do jisté míry je schopnost organizace dosahovat stanovených cílů a udržet svou konkurenceschopnost dána právě schopností efektivně a kvalitně řídit své IT služby při akceptovatelné úrovni nákladovosti a rychlosti zavádění těchto služeb.

Touto problematikou, tedy dodáváním a podporou IT služeb zaměřených na potřeby organizace, se zabývá IT Service Management (ITSM).

Nejlepší vžitá praxe (best practice) v oblasti ITSM je shrnuta do rámce IT Infrastructure Library (lTIL), na které je postaven dnes celosvětově uznávaný standard ISO/IEC 20000.

test
Vztah ISO/IEC 20000 a ITIL
Standard lSO/IEC 20000 představuje integrovaný procesní přístup pro poskytování řízených IT služeb při naplnění cílů a potřeb organizace a jejich zákazníků. Vzhledem ke skutečnosti, že standard je založen na IT Infrastructure Library (ITIL) je zajištěno, že metody a způsoby řízení implementované standardem budou praktické a efektivní. Koordinovaná integrace a implementace procesů poskytování služeb zajišťuje trvalé řízení. Vyšší efektivitu a příležitosti pro průběžné zlepšování.

Shoda se standardem lSO/lEC 20000 může být použita k:
 • Prokázání schopnosti poskytovat služby při trvalém naplnění zákaznických potřeb
 • Zajištění konzistentního přístupu od všech poskytovatelů služeb v řetězci
 • Měření a vyhodnocování úrovně poskytování IT služeb organizací
Procesy ISO/IEC 20000 jsou zobrazeny na níže uvedeném obrázku:
Klíčovými přínosy implementace řízení služeb dle standardu ISO/IEC 20000 jsou:
 • Sladění poskytování IT služeb se strategií a cíly organizace a jejich zákazníků
 • Integrace řízení lT služeb do celkových procesů organizace
 • Možnost jednoduché integrace s jinými standardy systému řízení
 • Optimalizace procesů poskytování IT služeb
 • Přehled a možnost řízení nákladovosti IT služeb
 • Snížení nákladů díky transparentní a optimalizované skladbě IT služeb
 • Řízení a redukce rizik
 • Vytvoření formálního rámce pro zlepšování poskytovaných IT služeb
 • Měřítka pro porovnání s nejlepší vžitou praxí (practices)
 • Zvýšení důvěryhodnosti a vnímání v očích zákazníků
 • Celkovou konkurenční výhodu
Certifikovaní a kvalifikovaní odborníci BDO Vám pomohou zavést efektivní systém řízení IT služeb s využitím svých mnoholetých zkušeností se zaváděním, audity a certifikací ITSM.

Novinky

redStrip